بایگانی برچسب ها: زوطهماسب در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – زوطهماسب

ندیدند جز پور طهماسپ زو – که زور کیان داشت و فرهنگ‌گو نام : زوطهماسپ نام زو طهماسپ در اوستا : زاب یا اوزاو محل تختگاه : آمل محل مرگ : در تختگاه بعلت کهولت دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پشدادیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد لقب های زوطهماسپ : دادگستر ملیت : ایرانی وابستگان […]