بایگانی برچسب ها: زمان روایت

بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه

عنوان: بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه نویسند‌ه: دکتر مصطفی صدیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ صدو هشتاد و دو، پائیز ۱۳۹۲ چکیده مقاله: روایت و روایت پردازی جدا از پیشینه کهن آن، […]