بایگانی برچسب ها: زشتی

بررسی رابطه زشتی و ویران گری در شاهنامه فردوسی

عنوان:بررسی رابطه زشتی و ویران گری در شاهنامه فردوسی نویسندگان: علی حیدری / سعید امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دوازدهم، شمارۀ بیست و یکم، بهار و تابستان […]