بایگانی برچسب ها: زرین کفشی

طوس زرّینه کفش

عنوان: طوس زرّینه کفش نویسند‌گان: محمدرضا عبدی / عبدالله واثق عبّاسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان تاریخ نگارش: پاییز  ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان ۹۶، […]