بایگانی برچسب ها: زریر شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – زریر

یکی نام گشتاسپ و دیگر زریر – که زیر آوریدی سر نره شیر نام : زریر نام زریر در اوستا : در اوستا زَیری‌وَیری آمده است که به معنی زرّین جوشن است محل تولد زریر : بلخ محل مرگ زریر : نبرد اول با ارجاسپ تورانی بدست بیدرفش دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای […]