بایگانی برچسب ها: زرنوش

زرنوش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زرنوش نام فعلی مکان جغرافیایی :  در استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زرنوش دارای داراب در آغاز پادشاهی خود شارستانی به این نام در ولایت اهواز بنا کرده است یکی شارستان کرد زرنوش نام              به اهواز و گشتند از او شادکام […]