بایگانی برچسب ها: زرق

زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زرق نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر مرو قدیم روستایی به نام زرق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آب زرق زریق شرح مکان جغرافیایی: زرق شهرک یا روستایی بزرگ در حدود شش فرسنگی جنوب شهر مرو بوده است. علت نام گذاری آن به زرق این […]

آسیای زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آسیای زرق نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای زرق در مرو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آسیای زرق: آسیایی در محل روستای زرق در مرو بوده است که یزدگرد بدان پناه برد، اما به دست آسیابانی کشته شد ( زرق).