بایگانی برچسب ها: زردشت

ساخت تنزیهی تشبیهی شناخت خداوند در دیباچه شاهنامه

عنوان: ساخت تنزیهی تشبیهی شناخت خداوند در دیباچه شاهنامه نویسند‌ه : حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : متن شناسی ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شمارۀ ۱، بهار۱۳۹۶، صفحه […]