بایگانی برچسب ها: زبان گورانی

رستم در حماسه های گورانی

عنوان: رستم در حماسه های گورانی نویسنده: آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کانون فردوسی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پائیز و زمستان ۹۶، صفحه ۶۹-۱۱۳ چکیده مقاله: رستم برجسته ترین پهلوان ملی در حماسه های ایرانی است. نام […]