بایگانی برچسب ها: زاویۀ دید

بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی)

عنوان: بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی) نویسنده: فرزانه معینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: نامه پارسی، شمارۀ پنجاه و دو، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ایران، و […]

بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید

عنوان: بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید نویسند‌گان: محمدرضا راشد محصّل / فاطمه حسین‌زاده هرویان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) […]