بایگانی برچسب ها: زادشم

شخصیت های شاهنامه – زادشم

یکی یاد کرد از نیا زادشم – هم از تور بر زد یکی تیز دم نام : زادشم دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر زادشم : تور مادر زادشم : آزاده فرزندان زادشم : پشنگ توضیحات […]