بایگانی برچسب ها: زادسال فردوسی

چو آدینه هرمزدِ بهمن بود …

عنوان: چو آدینه هرمزدِ بهمن بود … نویسنده: دکتر سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتاد و چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: فردوسی در پایان پادشاهی شاپور ذوالاکتاف چند بیتی درباره احوال شخصی خویش آورده است که […]