بایگانی برچسب ها: رویین دز

رویین دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رویین دز نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: