بایگانی برچسب ها: رویا

بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی

عنوان:  بازتاب خواب و رویا در شاهنامه فردوسی نویسنده: محمدرضا اسعد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۴، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: خواب و رویا یکی از رازناکترین و پیچیده ترین پدیده های عالم هستی است که […]

خواب در شاهنامه

عنوان: خواب در شاهنامه نویسندگان: احمد گلی / رقیه رجبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم آذربایجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: […]