بایگانی برچسب ها: روم

کوه سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه آتشفشانی جزیره سیسیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بنا بر شاهنامه کوهی آتشفشانی در روم بوده که گشتاسب هنگام سفر به روم اژدهای آن کوه را نابود کرده است به کوه سقیلا یکی اژدهاست                که […]

کارستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کارستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دیرالزور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کارسان شرح مکان جغرافیایی: گرچه در شاهنامه به شهرهای پیشه وری و گاه نظامی کارستان گفته شده اما در شرح فرار خسرو پرویز از پیش بهرام چوبین به روم آمده است که وی بعد […]

قیدافه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قیدافه نام فعلی مکان جغرافیایی :  کاپادوکیه کنونی در ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بنا بر شاهنامه نام یکی از ولایات مهم یا شهرهای روم است که در زمان اردشیر ساسانی خراجگزار ایران بوده اما به محض درگذشت اردشیر و آغاز سلطنت فرزندش […]

روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  ترکیه فعلی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: روم یکی از نامهای پربسامد شاهنامه است چرا که روم اعم از روم بزرگ یعنی کشور ایتالیا تا ترکیه عثمانی کنونی، بزرگ ترین و مهمترین همسایه غربی ایران بوده و بدین […]

دشت دلیران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت دلیران نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا سرزمین تازیان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه سه بار از دشت دلیران نام برده شده که دقیقاً معلوم نمیشود غرض روم است یا سرزمین تازیان: ز توران بخرم به ایران برم        […]

حلب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلب نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر حلب در کشور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلب همان شهر نامی کشور کنونی سوریه است که در شاهنامه از شهرهای روم خوانده شده و نامش اولین بار در داستان لهراسپ و بعد هم در پادشاهی […]

حصار سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حصار سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی : سلفیکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حصار سقیلا دژی در حوالی و اطراف حلب در کشور سوریه کنونی شام پیشین بوده است در پادشاهی انوشیروان آمده است که چون او قصد حمله به روم را کرد قیصر […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا محلب شهر المیادین کنونی عراق با نام باستانی اروپوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم در حدود شام (سوریه کنونی) بوده که گنجهای قیصر در آن […]

آباد بوم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آباد بوم نام فعلی مکان جغرافیایی :  به معنای شهر و کشور در مواردی به ایران و روم اشاره داشته است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آبادبوم: گرچه فردوسی در اغلب موارد آبادبوم را به صورت صفت کشورها و ولایات معمور به کار برده، […]

مانوی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مانوی نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر مرزی ایران و روم احتمالا در کنار رود فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مانوی: نام شارستانی از دیار روم است که خسروپرویز هنگام گریز از برابر بهرام چوبین توقفی سه روزه در آن داشته است. فردوسی […]