بایگانی برچسب ها: روش غیر مستقیم

شیوه های شخصیت پردازی در شاهنامه فردوسی

عنوان: شیوه های شخصیت پردازی در شاهنامه فردوسی نویسندگان: یوسف نیک‌روز / محمد هادی احمدیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هجدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صفحۀ ۱۷۳-۱۹۱ چکیده مقاله: […]