بایگانی برچسب ها: رود کنگ

دریای کنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای کنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  همان رود کنگ می باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: از این رودخانه تنها یک بار در داستان کین سیاوش چنین نام برده شده است چو بشنید بدگوهر افراسیاب                که شد طوس و رستم بدان سوی آب […]