بایگانی برچسب ها: رود ولگا

دریای کیماک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای کیماک نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای کیماک در اواخر داستان جنگ بزرگ دو بار از دریای کیماک نام برده شده که هر دو بار هم ظاهراً نامتعارف کیمااست به فرمان یزدان به هنگام خواب   شوم چون […]