بایگانی برچسب ها: رود شهد

شهد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهد رود دریا نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی:

کوه شهد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه شهد نام فعلی مکان جغرافیایی :  یکی از کوه های اطراف هریرود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه شهد در اواخر داستان کاموس کشانی که جنگ ایرانیان و تورانیان عموماً در حواشی رود شهد یا هریرود کنونی برپا بوده دو بار از کوه […]

دشت دغوی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت دغوی نام فعلی مکان جغرافیایی:  منظقه ای حواشی رود شهد، هریرود کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه : شرح مکان جغرافیایی : نام این دشت در شاهنامه دو بار آمده است. اولین بار در داستان سیاوش گوید یک روز طوس و گیو و گودرز و چند […]