بایگانی برچسب ها: رود ری

رود ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رود ری نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، احتمالا رودخانه جاجرود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: رود ری از این موضع تنها یک بار در تصحیح خالقی ضمن پادشاهی زوطهماسب و لشکرکشی افراسیاب به ایران بدین صورت نام برده می شود بیاورد لشکر […]

مغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مُغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری باستان در اطراف سمنان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مُغان: در آغاز داستان کیقباد، که افراسیاب برای دومین بار به ایران لشکر می کشد و تا رودری یا خوار ری پیش آمد اما شکست خورد و به […]