بایگانی برچسب ها: رود جیحون

بهرام تل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهرام تل نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: چون بهرام چوبینه در میان شهر بلخ و رود جیحون بر پرموده غلبه یافت از سر کشتگان سپاه او تلی برآورد که به بهرام تل شهره گشت همی گشت برگرد […]