بایگانی برچسب ها: رود جیجون

ترمذ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترمذ نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ترمذ در ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر تاریخی و مهم چهار بار در شاهنامه ذکر شده است؛ دو بار در داستان سیاوش یک بار در داستان یازده رخ و آخرین بار هم در […]

آب

  نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب نام فعلی مکان جغرافیایی: رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دریای آب شرح مکان جغرافیایی: فردوسی گاه از جیحون با عنوان مطلق «آب» یاد می کند، خصوصا هنگامی که از صحنه های نبرد با عبور و مرور قهرمانان و لشکرها در خراسان سخن می […]