بایگانی برچسب ها: رودخانه جاجرود

رود ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رود ری نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، احتمالا رودخانه جاجرود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: رود ری از این موضع تنها یک بار در تصحیح خالقی ضمن پادشاهی زوطهماسب و لشکرکشی افراسیاب به ایران بدین صورت نام برده می شود بیاورد لشکر […]