بایگانی برچسب ها: رودابد،

رودابد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رودابد نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: