بایگانی برچسب ها: روایت

داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامه مکبث

عنوان: داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامۀ مکبث نویسندگان: لیلا هاشمیان / نوشین بهرامی پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان / دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعۀ ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارۀ ۱۱۴ چکیده مقاله: داستان […]

دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

عنوان: دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه نویسندگان: دکتر عباس جاهد جاه / دکتر لیلا رضایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال سوم، شمارۀ […]