بایگانی برچسب ها: روان شناسی

دوسوگرایی عاطفی سودابه در داستان سیاوش شاهنامه

عنوان: دوسوگرایی عاطفی سودابه در داستان سیاوش شاهنامه نویسنده: دکتر منیژه پورنعمت رودسری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبایت و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، شمارۀ بیست و چهارم، پائیز و زمستان ۱۳۹۲ چکیده مقاله: دوسوگرایی با […]

روانشناسی جنگ در شاهنامه

عنوان: روانشناسی جنگ در شاهنامه نویسند‌گان: خیراله محمودی / آزاده کرمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز /  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان ۱۳۹۳ چکیده مقاله: جنگ […]