بایگانی برچسب ها: رستم و سهراب

اگر تندبادی برآید ز کنج

عنوان: اگر تندبادی برآید ز کنج نویسنده: ابوالفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: نامه فرهنگستان سال دوازدهم،شمارۀ چهار، زمستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب خطیبی در این مقاله کوشیده با کنار هم قراردادن نظرات مختلف اساتید حوزه شاهنامه و لغت شناسان در ارتباط با کلمه کنج و […]

داستان های شاهنامۀ فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائۀ طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)

عنوان: داستان های شاهنامۀ فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائۀ طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی) نویسنده: دکتر فرازد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ […]

کُنج یا گَنج؟

عنوان:کُنج یا گَنج؟ نویسنده: فتح‌الله مجتبائی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: نامه فرهنگستان، سال دوازدهم، شمارۀ دو، تابستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب مجتبائی به ریشه یابی کلمه کُنج و گَنج در بیت مشهور شروع داستان رستم و سهراب پرداخته است. کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کُنج, […]

بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

عنوان: بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه نویسندگان: محمود بشیری / علی چراغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: دوفصلنامۀ تخصصی علوم ادبی،سال سوم، شمارۀ شش، بهارو تابستان ۱۳۹۰ چکیده […]

نگاهی دوباره به بیت نخست داستان رستم و سهراب

عنوان: نگاهی دوباره به بیت نخست داستان رستم و سهراب نویسنده: مهدی فاموری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال چهارم، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: بیت آغازین داستان «رستم و سهراب» از ابیات بحث برانگیز […]