بایگانی برچسب ها: رستم اسفندیار

نامجویی در شاهنامه

عنوان: نامجویی در شاهنامه نویسندگان: رحمان مشتاق‌مهر / اصغر برزی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: […]

داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی

عنوان: داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی نویسنده: علی طهماسبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ چشم انداز ایران، شمارۀ شصت، اسفند ۱۳۸۸ و فروردن ۱۳۸۹ چکیده مقاله: با توجه به نگاه ناخوشایند اهل شریعت به شاهنامه و قضاوت های نادرست از این اثر […]