بایگانی برچسب ها: رجز خوانی و جنگاوری

از واژه تا گواژه

عنوان: از واژه تا گواژه نویسند‌گان: حمیدرضا قربانی / فاطمه جمالی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور نجف آباد / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور نجف آباد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هفدهم، بهار و تابستان […]