بایگانی برچسب ها: دیو

بررسی نقش سیمرغ و دیو از منظر شاهنامه

عنوان: بررسی نقش سیمرغ و دیو از منظر شاهنامه نویسنده: فریبا شکرالله پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدیر پژوهش دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ حافظ نشریه داخلی، شمارۀ هفتاد، خرداد ۱۳۸۹ چکیده مقاله: واژه خودی و بیگانه در زبان فارسی […]

هستی شناسی دیوان در حماسه های ملی بر پایه شاهنامه فردوسی

عنوان: هستی شناسی دیوان در حماسه های ملی بر پایه شاهنامه فردوسی نام نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌نامه، سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: هستی شناسی دیوان عبارت است از بررسی دیوان […]

نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم

عنوان: نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم نویسندگان: دکتر آسیه ذبیح‌نیا عمران / حسین بردخوانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ نامۀ پارسی، شمارۀ پنجاه و چهار، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: یکی از […]

بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ)

عنوان: بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ) نویسندگان: مسعود روحانی /  محمد عنایتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، سال سوم، شمارۀ […]

دیو در روایت های شفاهی / مردمی شاه نامه

عنوان: دیو در روایت های شفاهی / مردمی شاه نامه نویسنده: دکتر رضا غفوری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حضرت نرجس خاتون رفسنجان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: نشریۀ ادب و زبان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هفدهم، شمارۀ سی و پنج، […]

فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو

عنوان:  فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار  زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ منبع: مجله شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: از میان پژوهندگان شاهنامه، علی حصوری و به پیروی از او احمد شاملو بر آن است […]