بایگانی برچسب ها: دیوان مازندران

کوه اسپروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه اسپروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه آسپروز از شاهنامه چنین برمی آید که کوه شمال هند و کشمیر مشهور به قراقروم را اسپروز میخوانده اند، همان رشته کوه عظیمی […]