بایگانی برچسب ها: دین

خویشکاری های موبدان در شاهنامه

عنوان:  خویشکاری های موبدان در شاهنامه نویسندگان: اکبرشامیان سماروکلاتی / زهرا دلپذیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه بیرجند /  کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال هیجدهم، شمارۀ شصت و نه، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در ایران باستان موبدان همواره یکی از مقامات برجستۀ جامعه به […]