بایگانی برچسب ها: دینکرد ششم

بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: زهرا دلپذیر / محمد بهنام فر / محمد رضا راش محصل سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، داشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند / استاد گروه زبان و ادبیان فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، […]