بایگانی برچسب ها: دژهای ولایت طوس

لاژوردین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : لاژوردین نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: لاژوردین بنا بر بیتی از نامه یزدگرد سوم به کنارنگ طوس یکی از دژهای ولایت طوس بوده است در گنبدان تیغ با جرمنه           دگر لاژوردین ز بهر بنه اما در ولایت […]