بایگانی برچسب ها: دشت سروج

سروج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سُروج نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: سروچ شرح مکان جغرافیایی: