بایگانی برچسب ها: دست نویس شاهنام کوچک دوم

گفتاری در معرفی دست نویس شاهنامۀ کوچک دوم

عنوان: گفتاری در معرفی دست نویس شاهنامۀ کوچک دوم نویسندگان: حجت توسلی / محمد فشارکی / محمد نوید بازرگان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن […]