بایگانی برچسب ها: دستور تاریخی

بررسی زبانی بیتی از شاهنامۀ فردوسی؛ سپردار و جوشن وران صد هزار / شمرده به لشکر گه آمد سوار

عنوان: بررسی زبانی بیتی از شاهنامۀ فردوسی؛ سپردار و جوشن وران صد هزار / شمرده به لشکر گه آمد سوار نویسند‌ه: دکتر محسن صادقی محسن آباد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: نشریۀ ادب و زبان، دانشکدۀ ادبیات و علوم […]