بایگانی برچسب ها: دستنویس های کهن

دو جای نام ناشناخته در شاهنامه

عنوان: دو جای نام ناشناخته در شاهنامه نویسنده: دکتر محمد جعفی یاحقّی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو نه، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: محققان تا کنون تحقیق چندانی دربارۀ جای نام های شاهنامه انجام نداده […]