بایگانی برچسب ها: دستان

جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه

عنوان: جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه نویسنده: دکتر محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال پنجم، شمارۀ هفده، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: رستم یکی از پرآوازه ترین پهلوانان […]