بایگانی برچسب ها: دریدا

روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه

عنوان: روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه نویسند‌گان: دکتر سیدعلی قاسم زاده / علی قلی نامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: نشریۀ ادب و زبان […]