بایگانی برچسب ها: دریای کیماک

دریای کیماک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای کیماک نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای کیماک در اواخر داستان جنگ بزرگ دو بار از دریای کیماک نام برده شده که هر دو بار هم ظاهراً نامتعارف کیمااست به فرمان یزدان به هنگام خواب   شوم چون […]

بلغار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُلغار نام فعلی مکان جغرافیایی: شهری در همسایگی روس و کیماک نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در متن شاهنامه نیامده اما دو بار توسط نساخان به یکی از داستان ها الحاق شده است، لذا آقای دکتر خالقی در پانوشت به نقل هر […]