بایگانی برچسب ها: دریای نیل

نیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود نیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آب نیل، رود نیل، دریای نیل شرح مکان جغرافیایی: غرض رود مشهور کشور مصر است که در شاهنامه مکرراً به صورت نیل دریای نیل رود نیل و آب نیل از آن نام برده شده […]

دریای نیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای نیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود نیل اما بیشتر منظور نشان دادن عظمت و بزرگی است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای نیل شاهنامه از دریای نیل ایضاً آب نیل و نیل عموماً به عنوان مشبه به برای نشان دادن عظمت یا […]