بایگانی برچسب ها: دریای سرخ

هاماوران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هاماوران نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هاماوران این سرزمین که یکی از داستان های بلند پادشاهی کیکاووس به نام جنگ هاماوران در آن روی داده و در نهایت به همسری شاهدخت آن سرزمین سودابه با کیکاووس انجامیده است […]

دریای مصر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای مصر نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریای سرخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: از این دریا در بیتی از داستان اسکندر این گونه نام برده شده است حرم تا یمن پاک در دست اوست          به دریای مصر اندرون شست اوست به نظر می […]

دریای قلزم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای قُلزُم نام فعلی مکان جغرافیایی:  دریای سخر یا بحر احمر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دریای مصر شرح مکان جغرافیایی: از این دریا تنها دو بار در شاهنامه نام برده شده و در هر دو مورد ظاهرا نه دریایی خاص بلکه دریایی بزرگ مد نظر بوده […]