بایگانی برچسب ها: دریای سبز

دریای سبز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای سبز نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای سبز غرض از این عنوان در شاهنامه (گرگسار) عموماً اقیانوس یا دریایی بزرگ بوده است.