بایگانی برچسب ها: دریای جیحون

جیحون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جیحون نام فعلی مکان جغرافیایی :  آمودریا رود مرزی افغانستان و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: گل زریون، دریای آب شرح مکان جغرافیایی: جیحون همان رود مشهور آسیاست که خراسان را از ماوراء النهر جدا میکرد و اکنون عمدتاً مرز دو کشور ترکمنستان و ازبکستان را […]