بایگانی برچسب ها: دخمه

یکی دخمه کردش ز سُمِ ستور

عنوان: یکی دخمه کردش ز سُمِ ستور نویسنده: دکتر حمیدرضا شایگان فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شمارۀ […]