بایگانی برچسب ها: دجله و فرات

فرات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فرات نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی:

عراق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عراق نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین میان دجله و فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: عراق در شاهنامه دو بار از عراق نام برده شده است. اولین بار در پادشاهی دارا است که گوید: سکندر چو از کارش آگاه شد     که دارا به […]