بایگانی برچسب ها: داستان

بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

عنوان: بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش نویسند‌گان: زهرا حیاتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مطالعات داستانی […]

تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

عنوان: تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب نویسندگان: سید کاظم موسوی / جهانگیر صفری / ابراهیم ظاهری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی  […]

شیوه های شخصیت پردازی در شاهنامه فردوسی

عنوان: شیوه های شخصیت پردازی در شاهنامه فردوسی نویسندگان: یوسف نیک‌روز / محمد هادی احمدیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هجدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صفحۀ ۱۷۳-۱۹۱ چکیده مقاله: […]