بایگانی برچسب ها: داستان های غنایی

تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه)

عنوان: تحلیل روان کاوانه شخصیت سودابه و رودابه (یگانه های دوسویه شاهنامه) نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر اسحاق طغیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی کاوش‌نامه سال یازدهم، شمارۀ بیست و یک، ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامه […]