بایگانی برچسب ها: داستان فریدون

دماوند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دماوند (کوه) نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه دماوند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: از این کوه نامی شمال تهران و بلندترین قلۀ ایران اولین بار در داستان ضحاک و بند کردن او توسط فریدون یاد شده است: همی تاختی تا دماوند کوه                  […]